تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحی "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانونی "دستور موقت "جلوگیری از نقل و انتقال "ابطال سند مالکیت"نفقه ماهانه"مکتوم بودن اسناد"رد دادخواست واخواهی"خواندگان متعدد "تعیین اجرت‌‌المثل همسر

اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحی "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانونی "دستور موقت "جلوگیری از نقل و انتقال "ابطال سند مالکیت"نفقه ماهانه"مکتوم بودن اسناد"رد دادخواست واخواهی"خواندگان متعدد "تعیین اجرت‌‌المثل همسر

1388/12/9  21:53

نوع مطلب :مشاوره حقوقی ،

اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی درخصوص گزارش اصلاحی

پرسش:

آیا پذیرش اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای مـحـکـومـیـت‌هـای مـالـی در خـصـوص گـزارش اصلاحی صحیح است؟

پاسخ:  ‌

با توجه به این که ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: <گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود>، بنابراین اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل گزارش اصلاحی هم می‌شود.

دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت قانونی

پرسش:

چـنانچه دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت سه‌روزه تقدیم شده باشد، آیا دادگاه باید به ایـن دادخـواسـت بـه ‌عنوان دادخواستی مستقل رسیدگی ‌کند یا این که مکلف به صدور قرار رد آن است؟ در صورت صحیح بودن صدور قرار رد دادخواست، این قرار باید در وقت فوق‌العاده صادر شود یا با تعیین وقت قرار دادرسی؟

پاسخ:  ‌

با توجه به ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از ماده 139 این قانون، چنانچه خواهان جلب ثـالـث در مـهـلـت مـقـرر قـانـونـی اقدام به تقدیم دادخواست ننماید، به دادخواست او به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

ابلاغ حکم

پرسش:

مأمور ابلاغ به منظور ابلاغ حکم به نشانی اعلامی که از سوی تجدیدنظرخواه مشخص شده، مـراجـعـه مـی‌کـنـد؛ اما نامبرده در نشانی مذکور شناسایی نمی‌شود. مأمور مراتب را به دادگاه اعلام می‌دارد. با توجه به این که رأی الصاق نشده است، آیا نیازی به الصاق وجود دارد؟ آیا چنین ابلاغی قانونی محسوب می‌شود؟

پاسخ:  ‌

با توجه به ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از ماده 70  این قانون، در مواردی‌ که تجدید نظرخواه در محل تعیین شده شناخته نمی‌شود، مأمور ابلاغ باید ضمن الصاق اعلامیه در محل تعیین شده اوراق مربوطه را به دفتر دادگاه عودت ‌دهد و این ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال در دعوای ابطال سند مالکیت

پرسش:

در دعـوای ابطال سند مالکیت و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی، چنانچه پلاک ثبتی در رهن باشد، آیا امکان صدور دستور موقت میسر است؟

پاسخ:  ‌

صدور دستور موقت به‌منظور جلوگیری از نقل و انتقال ملک با توجه به‌خواسته خواهان که ابطال سند مالکیت بوده و با رعایت ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی  و مستندات خواهان و ضمن حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع طلاق  ‌

پرسش:

چنانچه محل اقامت اصلی زوج در یک حوزه قضایی باشد؛ اما به جهتی زوج در شهرستان دیگری در حبس به سر برد و زوجه بخواهد دادخواست طلاق ارائه کند، چه شهری صالح به رسیدگی است؟ در صورتی‌که نشانی زوج در دادخواست قید نشده و تنها به محل زندان اشاره شده باشد، چه اقدامی باید انجام داد؟

پاسخ:  ‌

دادگاه خانواده شهرستانی که زوج در آن شهرستان زندانی است، صالح به رسیدگی می‌باشد و زوجه باید در دادخواست خود محل زندان و بند آن را نیز مشخص کند.  ‌

هزینه دادرسی

پرسش:

براساس ذیل بند 12 ماده 3 قــانـون وصـول بـرخـی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 هــزیـنــه دادرسـی واخـواهـی و تـجــدیــدنـظــرخـواهـی مـعـادل 3 درصد از مبلغ محکوم‌به است. چنانچه دادگاه بدوی خوانده را به پـرداخـت اصـل خواسته محکوم کرده؛ اما دعوای خواهان را نسبت به متفرعات آن مانند خسارت تأخیر تأدیه یا حق‌الوکاله وکیل رد نموده و خـواهـان نـسـبـت به این قسمت از دادنامه معترض باشد، آیا باید در این رابـطـه هـزیـنـه‌ای پـرداخـت کـنـد؟ در صــورت مـثـبــت بـودن پـاسـخ، هـزیـنـه واخـواهـی را بـایـد بـپـردازد یـا تـجدید نظرخواهی را؟ میزان آن چقدر است؟

پاسخ:  ‌

میزان هزینه دادرسی مرحله واخواهی و تجدیدنظر 3 درصد مبلغ محکوم‌به یا 3 درصد قسمتی از خواسته است که حکم به رد دعوای آن صادر شده است.

لزوم تنظیم سند رسمی

پرسش:

شخص (الف) وسیله نقلیه‌ای را به شخص (ب) فروخته و قسمتی از ثمن در مقابل تنظیم سند باقی مانده است. شخص (ب) نیز آن را به شخص (ج) و او هم به (د) فروخته است و (د) به ‌طرفیت ایادی سابق دادخواست تنظیم سند تقدیم نموده است. خواندگان در دفاع از خود اظهار داشته‌اند که قسمتی از ثمن باقی مانده است. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

پاسخ:

 ‌نظر به این که پرداخت قسمتی از ثمن مربوط به مالک رسمی وسیله نقلیه موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده است، حکم به تنظیم سند رسمی انتقال در قبال پرداخت باقی‌مانده ثمن به مالک اولیه صادر خواهد شد.

دعوای نفقه ماهانه

پرسش:

در صورتی که خواسته دعوایی تعیین میزان نفقه ماهانه یا افزایش آن باشد، آیا این دعوا مانند دعوای تعدیل اجاره بها و افزایش آن دعوای غیرمالی محسوب می‌شود؟

پاسخ:

چنانچه خواسته دعوایی صرفاً تعیین میزان نفقه و یا افزایش آن باشد، دعوای مذکور غیرمالی است.

مفهوم مکتوم بودن اسناد

پرسش:

با توجه به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور از مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی چیست؟ آیا مکتوم بودن باید مستند به عمل طرف دعوا و یا شخص متقاضی اعاده دادرسی یا شخص ثالث باشد؟ آیا تعلل متقاضی اعاده دادرسی در ارائه اسناد و مدارک بر موضوع صدق می‌کند؟

پاسخ:

در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بر مکتوم نگهداشتن سند یا نوشته از ناحیه طرف دعوا تصریح شده بود؛ اما در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرف مکتوم بودن سند و نوشته و اثبات مکتوم بودن آن از جهات اعاده دادرسی می‌باشد و ضرورتی بر اثبات این امر نیست که حتماً طرف دعوا آن را مکتوم نگهداشته باشد. منظور از مکتوم بودن مخفی و پنهان بودن به معنای خاص آن نیست؛ بلکه همین که خواهان ثابت نماید یا برای دادگاه محرز شود که به طور معمول در دسترس و در اختیار خواهان نبوده، کفایت خواهد کرد.

مرجع رد دادخواست واخواهی

پرسش:

اگر تمبر هزینه دادرسی مرحله واخواهی از حکم غیابی پس از اخطار رفع نقص ابطال نشود، صـدور قـرار رد دادخـواسـت واخواهی از وظایف دادگاه است یا دفتر دادگاه؟

پاسخ:

نظر به این که واخواهی از رأی غیابی در واقع رسیدگی در مرحله بدوی بوده و مـقـررات تـقدیم دادخواست در مرحله بدوی، در مورد دادخواست واخواهی نیز ساری و جاری می‌باشد، بنابراین مطابق مـاده 54 قـانـون تـشـکـیـل دادگـاه‌هـای عـمـومـی و انـقـلاب در امـور مـدنـی، چـنـانـچـه در موعد مقرر رفع نقص نشود، به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیاب مشارالیه جانشین او صادر مـی‌نـماید، دادخواست رد خواهد شد.

خواندگان متعدد در یک دادخواست

پرسش:

آیا خواهان می‌تواند در یک دادخـواسـت عـلـیـه خـوانـدگـان متعدد با تفکیک خواسته جبران میزان بدهی و خسارت، اقامه دعوا نماید؟

پاسخ:

در صورتی که دعاوی اقـامـه شـده بـا هم ارتباط کاملی نداشته باشند، با توجه به مفاد ماده 65 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مـدنـی تمام دعاوی در یک دادخواست قابل رسـیـدگـی نـیستند و لازم است علیه هر یک دادخواستی جداگانه تقدیم شود.

بروز اشکال در اجرای حکم

پرسش:

حسب محتویات پرونده اجرایی حقوقی آقای (الف) به تنظیم و انتقال سند رسمی موضوع بیع‌نامه در حق آقای (ب) ملزم و محکوم شده است. به دنبال خودداری وی از انتقال سند رسمی، با معرفی نماینده اجرای احکام مشخص ‌می‌شود که پیش از تاریخ معرفی نماینده اجرا، آقای (الف) سند رسمی را به نام آقای (ج) انتقال داده است. مراتب اجرای حکم چگونه است؟

پاسخ:

با توجه به این که در وضعیت حاضر مالکیتی برای محکوم‌علیه نسبت به پلاک مورد دعوا باقی نمانده است، از این رو تنظیم سند رسمی به انتقال میسر نبوده و در نتیجه اجرای حکم در چنین وضعیتی متعذر است و خریدار باید حکم دیگری مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال به شخص (ج) تحصیل کرده و مالکیت خود را اعاده و مستقر نماید. در غیر این صورت اجرای حکم پرونده ممکن نخواهد بود.

تعیین اجرت‌‌المثل براساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371

پرسش:  ‌

در تـبـصـره 6 مـاده واحـده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 عبارت "در صورت درخواست زوجه" قید شده است. آیا در بند (الف) هـمین تبصره باید درخواست زوجه باشد تا اجرت‌المثل حکم شود؟

اگـــر زوجـــه غــایــب بــوده و هـیــچ‌گــونــه درخواستی از وی در دادگاه نباشد، آیا دادگاه مکلف به تعیین اجرت‌المثل است؟

پاسخ:  ‌

طبق تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط بــه طـلاق و بـنـد (الـف) ایـن تـبـصـره، تـعـیـیـن اجرت‌المثل در حق زوجه منوط به درخواست مشارالیها می‌باشد.

تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی  ‌

پرسش:  ‌

چنانچه واخواه پس از درخواست واخواهی نسبت به رفع نقص دادخواست واخواهی اقدام نکند و قرار رد دادخواست واخواهی صادر و سپس این قرار توسط دادگاه بدوی تأیید شود، آیا پس از آن در صورتی‌که دعوا قابل تجدید نظر باشد، وی مــی‌تــوانـد نـسـبـت بـه دادنـامـه اولـیـه درخـواسـت تجدیدنظرخواهی نماید؟

پاسخ:  ‌

واخواه پس از رد دادخواست واخواهی از سوی دادگاه می‌تواند ظرف مدت 20 روز از زمان ابلاغ رأی دادگاه نسبت به اصل حکم اقدام به تجدیدنظرخواهی کند. 

منبع : ماوی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);