تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - حق الوکاله در خصوص در دادخواست، اعاده دادرسی و تجدید نظر از آن - نظریه شماره 670/7ـ7/2/1388

حق الوکاله در خصوص در دادخواست، اعاده دادرسی و تجدید نظر از آن - نظریه شماره 670/7ـ7/2/1388

1390/11/18  21:12

نوع مطلب :نظریه مشورتی ،

حق الوکاله در خصوص در دادخواست، اعاده دادرسی و تجدید نظر از آن
سؤال ـ در
مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات
وکیل خوانده در جلسات اول رسیدگی منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت
صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست، به دلیل عدم رفع نقص در مهلت قانونی گردیده
که  با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط دادگاه مقام تأیید و ابرام گردیده است، میزان
حقالوکاله متعلقه به وکلاء دادگستری چقدر است؟
نظریه شماره 670/7ـ7/2/1388
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
هرگاه دادخواست خواهان با طرح ایرادات
شکلی از ناحیه وکیل خوانده، منتهی به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار
ردّ دادخواست توسط دفتر و تأیید آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی
از ناحیه خواهان شود، در دعاوی مالی به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده 6 و در دعاوی
غیرمالی برابر بند ـ ج ـ تبصره ذیل بند 2 ماده8 آییننامه تعرفه حقالوکاله،
حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 تعیین میشود. ولی در مواردی که
بین وکیل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل میشود.

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);