تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1391/03/28  17:21

نوع مطلب :آیین نامه ها ،

آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره45638/ت48063هـ                   8/3/1391
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد ماده (156) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
ماده1ـ در این آییـن‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ـ شهرك پتروشیمی: شهرك تخصصی غیردولتی كه به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیك به مجتمع‌های صنایع بالادستی پتروشیمی تأسیس می‌گردد.
ب: شركت: شركت ملی صنایع پتروشیمی
پ ـ قـانون: قانـون برنامه پنجـساله پنـجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ .
ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون.
ماده2ـ شهرك پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده3ـ زنجیره ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ زنجیره ارزش متانول شامل:
1ـ اسید استیك
1ـ1ـ ترفتالیك اسید ـ پلی استرها
1ـ2ـ استیك انیدرید
2ـ متیل متاكریلات
3ـ فرم آلدئید
3ـ1ـ پلی استال
3ـ2ـ اوره فرم آلدئید
3ـ3ـ ملامین فرم آلدئید
3ـ4ـ فنل فرم آلدئید
4ـ متیل كلراید
4ـ1ـ كلروفرم، كربن تتراكلراید، متیلن كلراید
4ـ2ـ سیلیكون ها
5 ـ MTO (زنجیره الفین)
6 ـ MTP (زنجیره پروپیلن)
7ـ Fuel (DME, …)
8 ـ MTBE
ب ـ زنجیره ارزش آمونیاك شامل:
1ـ اوره
1ـ1ـ ملامین ـ ملامین فرم آلدئید
1ـ2ـ اوره فرم آلدئید
ج ـ زنجیره ارزش استایرن و بوتادین:
1ـ زنجیره استایرن
1ـ1ـ انواع پلی استایرن
1ـ2ـ رزین استایرن اكریلونیتریل
2ـ زنجیره بوتادین
2ـ1ـ لاستیك پلی بوتادین (PBR)
2ـ2ـ بوتان دی ال
3ـ زنجیره مشترك استایرن و بوتادین
3ـ1ـ اكریلونیتریل بوتادین استایرن
3ـ2ـ استایرن بلوك كوپلیمرها
3ـ3ـ لاستیك استایرن بوتادین (SBR)
3ـ4ـ لاتكس استایرن بوتادین
تبصره ـ فهرست زنجیره‌های مذكور در صورت ظهور فناوریها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد شركت و تأیید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌گردد.
ماده4ـ كلیه شهركهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شهركهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شركت را نیز رعایت نمایند.
تبصره ـ وزارت نفت مسئولیت نظارت بر شهركهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی را دارد.
ماده5 ـ چنانچه تولیدكنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین‌نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك به بنگاههای مصرف كننده داخلی (صنایع میانی پتروشیمی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.
ماده6 ـ دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ محصولات زنجیره اتیلن
1ـ اتیلن
2ـ اتیلن اكساید (EO)
3ـ آلفا الفین های خطی (بوتن ـ1، بوتادین)
4ـ اتیلن دی كلراید (EDC)
5 ـ وینیل استات منومر (VAM)
6 ـ وینیل كلراید منومر (VCM)
7ـ منواتیلن گلایكول
8 ـ بنزین پیرولیز
9ـ انواع رافینیت
10ـ برشهای سبك و سنگین كربن
ب ـ محصولات زنجیره پروپیلن
1ـ پروپیلن
2ـ پروپیلن اكساید
3ـ كیومن
4ـ استن
5 ـ فنل
6 ـ اكریلونیتریل
7ـ اكزوالكل‌ها (دواتیل هگزانول)
8 ـ اكریلیك اسید
9ـ برش پروپان پلاس
ج ـ محصولات زنجیره آرومایتك
1ـ بنزن
1ـ اتیل بنزن
2ـ آنیلین
3ـ سیكلوهگزان
4ـ كلاپرولاكتوم
5 ـ استایرن
6 ـ تولوئن
7ـ پارازایلین
8 ـ ترفتالیك اسید
9ـ ارتوزایلین
10ـ ریفرمیت
11ـ مخلوط زایلین ها
12ـ آروماتیك های سبك و سنگین
د ـ محصولات زنجیره بوتادین
بوتادین (BD)
هـ ـ محصولات زنجیره متانول
1ـ متانول
2ـ فرم آلدئید
3ـ استیك اسید
4ـ متیل كلراید
و ـ محصولات زنجیره پروپان
پروپان
ز ـ محصولات زنجیره بوتان
بوتان
ح ـ محصولات زنجیره آمونیاك
1ـ آمونیاك
2ـ اوره
3ـ ملامین
ط ـ محصولات زنجیره كودهای فسفاته براساس سولفوریك اسید
1ـ اسید سولفوریك
2ـ اسید فسفریك
3ـ گوگرد
ی ـ سایر مواد شیمیایی
1ـ اسید نیتریك
2ـ اسید كلریدریك
3ـ كلر
ماده7ـ چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به رعایت شرایط عمومی قراردادهای تأمین خوراك جاری در وزارت نفت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ حداقل زمان قرارداد تأمین خوراك بلندمدت نباید كمتر از ده سال باشد.
ب ـ درج شرایط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفین شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ خوراك تحویلی (ناشی از خرید مستمر بلندمدت و صرفه‌های ناشی از آن و حذف هزینه‌های ذخیـره‌سازی و حمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB خلیج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراك در دوره‌های معین (سالانه/ماهانه) توسط خریدار.
ج ـ چگونگی انتقال خوراك و وسایل مورد استفاده حمل و نقل.
د ـ دوره تعمیرات اساسی و توقف‌های اضطراری احتمالی تولید یا تحویل خوراك برای فروشنده و خریدار.
هـ ـ شرایط كیفیت خوراك تحویلی (اعم از مشخصات فنی، پایداری و مقدار) و ضمانت اجرای آن.
و ـ تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراك تحویلی توسط خریدار با قید وجه التزام مناسب تخلف از انجام تعهد.
ز ـ نحوه پرداختها ترجیحاً براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی.
تبصره ـ قراردادهای موضوع این ماده پس از تأیید و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی كشور و سایر مراجع ذی‌ربط مبنای اعمال معافیتهای موضوع ماده (5) این آیین‌نامه خواهند بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا رحیمی
 
آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره45638/ت48063هـ                   8/3/1391
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و

تجارت و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد ماده (156) قانون

برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده

یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
ماده1ـ در این آییـن‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ـ شهرك پتروشیمی: شهرك تخصصی غیردولتی كه به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و

گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت

وزیران در جوار و یا مناطق نزدیك به مجتمع‌های صنایع بالادستی پتروشیمی تأسیس می‌گردد.
ب: شركت: شركت ملی صنایع پتروشیمی
پ ـ قـانون: قانـون برنامه پنجـساله پنـجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ .
ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون.
ماده2ـ شهرك پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ـ

مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده3ـ زنجیره ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ زنجیره ارزش متانول شامل:
1ـ اسید استیك
1ـ1ـ ترفتالیك اسید ـ پلی استرها
1ـ2ـ استیك انیدرید
2ـ متیل متاكریلات
3ـ فرم آلدئید
3ـ1ـ پلی استال
3ـ2ـ اوره فرم آلدئید
3ـ3ـ ملامین فرم آلدئید
3ـ4ـ فنل فرم آلدئید
4ـ متیل كلراید
4ـ1ـ كلروفرم، كربن تتراكلراید، متیلن كلراید
4ـ2ـ سیلیكون ها
5 ـ MTO (زنجیره الفین)
6 ـ MTP (زنجیره پروپیلن)
7ـ Fuel (DME, …)
8 ـ MTBE
ب ـ زنجیره ارزش آمونیاك شامل:
1ـ اوره
1ـ1ـ ملامین ـ ملامین فرم آلدئید
1ـ2ـ اوره فرم آلدئید
ج ـ زنجیره ارزش استایرن و بوتادین:
1ـ زنجیره استایرن
1ـ1ـ انواع پلی استایرن
1ـ2ـ رزین استایرن اكریلونیتریل
2ـ زنجیره بوتادین
2ـ1ـ لاستیك پلی بوتادین (PBR)
2ـ2ـ بوتان دی ال
3ـ زنجیره مشترك استایرن و بوتادین
3ـ1ـ اكریلونیتریل بوتادین استایرن
3ـ2ـ استایرن بلوك كوپلیمرها
3ـ3ـ لاستیك استایرن بوتادین (SBR)
3ـ4ـ لاتكس استایرن بوتادین
تبصره ـ فهرست زنجیره‌های مذكور در صورت ظهور فناوریها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد

شركت و تأیید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌گردد.
ماده4ـ كلیه شهركهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و

معیارهای فنی، ایمنی شهركهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی

شركت را نیز رعایت نمایند.
تبصره ـ وزارت نفت مسئولیت نظارت بر شهركهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی

را دارد.
ماده5 ـ چنانچه تولیدكنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین‌نامه، محصولات خود را به جای

صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك به بنگاههای مصرف كننده داخلی (صنایع

میانی پتروشیمی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی

از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.
ماده6 ـ دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك به شرح زیر

می‌باشد:
الف ـ محصولات زنجیره اتیلن
1ـ اتیلن
2ـ اتیلن اكساید (EO)
3ـ آلفا الفین های خطی (بوتن ـ1، بوتادین)
4ـ اتیلن دی كلراید (EDC)
5 ـ وینیل استات منومر (VAM)
6 ـ وینیل كلراید منومر (VCM)
7ـ منواتیلن گلایكول
8 ـ بنزین پیرولیز
9ـ انواع رافینیت
10ـ برشهای سبك و سنگین كربن
ب ـ محصولات زنجیره پروپیلن
1ـ پروپیلن
2ـ پروپیلن اكساید
3ـ كیومن
4ـ استن
5 ـ فنل
6 ـ اكریلونیتریل
7ـ اكزوالكل‌ها (دواتیل هگزانول)
8 ـ اكریلیك اسید
9ـ برش پروپان پلاس
ج ـ محصولات زنجیره آرومایتك
1ـ بنزن
1ـ اتیل بنزن
2ـ آنیلین
3ـ سیكلوهگزان
4ـ كلاپرولاكتوم
5 ـ استایرن
6 ـ تولوئن
7ـ پارازایلین
8 ـ ترفتالیك اسید
9ـ ارتوزایلین
10ـ ریفرمیت
11ـ مخلوط زایلین ها
12ـ آروماتیك های سبك و سنگین
د ـ محصولات زنجیره بوتادین
بوتادین (BD)
هـ ـ محصولات زنجیره متانول
1ـ متانول
2ـ فرم آلدئید
3ـ استیك اسید
4ـ متیل كلراید
و ـ محصولات زنجیره پروپان
پروپان
ز ـ محصولات زنجیره بوتان
بوتان
ح ـ محصولات زنجیره آمونیاك
1ـ آمونیاك
2ـ اوره
3ـ ملامین
ط ـ محصولات زنجیره كودهای فسفاته براساس سولفوریك اسید
1ـ اسید سولفوریك
2ـ اسید فسفریك
3ـ گوگرد
ی ـ سایر مواد شیمیایی
1ـ اسید نیتریك
2ـ اسید كلریدریك
3ـ كلر
ماده7ـ چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراك صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به

رعایت شرایط عمومی قراردادهای تأمین خوراك جاری در وزارت نفت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ حداقل زمان قرارداد تأمین خوراك بلندمدت نباید كمتر از ده سال باشد.
ب ـ درج شرایط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفین شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ

خوراك تحویلی (ناشی از خرید مستمر بلندمدت و صرفه‌های ناشی از آن و حذف هزینه‌های

ذخیـره‌سازی و حمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB خلیج فارس از جانب فروشنده و

تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراك در دوره‌های معین (سالانه/ماهانه) توسط خریدار.
ج ـ چگونگی انتقال خوراك و وسایل مورد استفاده حمل و نقل.
د ـ دوره تعمیرات اساسی و توقف‌های اضطراری احتمالی تولید یا تحویل خوراك برای فروشنده و

خریدار.
هـ ـ شرایط كیفیت خوراك تحویلی (اعم از مشخصات فنی، پایداری و مقدار) و ضمانت اجرای آن.
و ـ تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراك تحویلی توسط خریدار با قید وجه التزام

مناسب تخلف از انجام تعهد.
ز ـ نحوه پرداختها ترجیحاً براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی.
تبصره ـ قراردادهای موضوع این ماده پس از تأیید و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی كشور

و سایر مراجع ذی‌ربط مبنای اعمال معافیتهای موضوع ماده (5) این آیین‌نامه خواهند بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا رحیمی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);